Naudojimosi sąlygos

I. Bendroji dalis

1.1. Teises ir pareigas tarp  www.ekovisiems.lt tinklapio (toliau - Tinklapis)  teisėto valdytojo (toliau – Valdytojas) ir Tinklapio registruotų ir neregistruotų vartotojų ir lankytojų (toliau – Vartotojai) reglamentuoja ir bendrą tvarką bei principus Tinklapyje nustato šios privatumo ir naudojimosi taisyklės ( toliau – Taisyklės).

1.2. Taisyklės yra viešai skelbiamos Tinklapyje.

1.3. Taisyklės pirmą kartą viešai paskelbtos ir įsigalioja 2010 m. lapkričio mėn. 26 d.

1.4. Valdytojas pasilieka teisę bet kada be išankstinio perspėjimo iš dalies ar pilnai keisti Taisykles.

1.5. Visos autorinės teisės į Tinklapio duomenų bazę, dizainą ir turinio valdymo sistemą priklauso Valdytojui.

1.6. Draudžiama bet kuriuo nurodytu ir nenurodytu Tinklapyje ar Taisyklėse būdu ir bet kokiais tikslais kopijuoti, kitaip platinti ar perkelti į kitas laikmenas Tinklapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą, asmens ar įmonės duomenis, nuomones, komentarus bei kitą informaciją (toliau – Informacija)  be Valdytojo rašytinio sutikimo.

1.7.Dėl teisės panaudoti Informaciją suteikimo kreiptis el. paštu: info@ekovisiems.lt

1.8. Vartotojai yra asmeniškai atsakingi už tai, kad naudodamiesi Informacija ir/ar Tinklapio teikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos), būtų tinkamai susipažinę su Taisyklėmis.

1.9. Tinklapyje talpinami prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir kitokia intelektinė nuosavybė priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų teisėtiems savininkams.

1.10. Valdytojas savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo turi teisę bet kada keisti Tinklapio turinį, Informaciją ir Paslaugas.

1.11. Vartotojai, skelbiantys ir/ar kitaip talpinantys Tinklapyje savo duomenis bei kitą informaciją, pareiškia ir garantuoja, kad jie nepažeidžia teisėtų trečiųjų asmenų interesų dėl autorių teisių ir gretutinių teisių.  

1.12. Vartotojai, kurie siunčia, skelbia ar kitaip talpina savo duomenis bei kitą informaciją Tinklapyje, neatlygintinai suteikia Tinklapiui ir Valdytojui turtines autorių teises į šiuos duomenis ir informaciją, jei nėra susitarta kitaip. Tinklapis gali laisvai disponuoti Vartotojų pateikta ir/ar pateikta informaciją savo nuožiūra.

2. Atsakomybė

2.1 . Valdytojas neatsako už Tinklapyje paskelbtos Informacijos teisingumą bei kokybę, taip pat už Vartotojo pareiškimų ir garantijų dėl autorių teisių ir gretutinių teisių teisingumą.

2.2. Valdytojas neatsako už turtinę, moralinę ar kitokią žalą, kuri galėjo atsirasti, naudojantis Tinklapyje esančia Informacija ir Paslaugomis, taip pat už Vartotojų žalą padarytą tretiesiems asmenis.

2.3. Valdytojas pasilieka teisę nepriimti ar pašalinti Vartotojų pateiktą informaciją ir kitą medžiagą, kurios turinys ar išraiškos priemonės pažeidžia ar gali pažeisti LR galiojančius įstatymus ar yra nesusijęs su Tinklalapio tikslais ir turiniu, taip pat pasilieka teisę LR įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka perduoti informaciją priežiūrą vykdančioms institucijoms.

2.4. Valdytojas neatsako už sistemos veikimo sutrikimus.

2.5. Vartotojai bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis Tinklapyje esančia Informacija ir/ar Paslaugomis.

3. Privatumo politika

3.1. Vartotojai sutinka, kad Tinklapio sistema užregistruotų ir išsaugotų jų IP adresus bei informaciją apie atliktus veiksmus.

3.2. Vartotojų, dėl kurių paskelbtos, patalpintos ar kitaip pateiktos informacijos ir kitos medžiagos, tame tarpe – komentarų Tinklapiui yra pareikštos pretenzijos, duomenys gali būti perduodami tokias pretenzijas pareiškusiems asmenims. Taip pat Vartotojų duomenys gali būti atskleisti įstatymo nustatytais atvejais.

3.3. Už Tinklapyje susikurto vardo ir slaptažodžio slaptumo išsaugojimą ir naudojimą yra atsakingi Vartotojai.

3.4. Vartotojai privalo siekti, kad Tinklapio pagalba nebūtų skelbiama informacija, kuri yra įžeidžiamo, grasinamo pobūdžio, prieštarauja visuomenės geros moralės principams. Taip pat Vartotojai privalo susilaikyti nuo veiksmų, kuriais galima neigiamai paveikti ryšio tinklus ar atskirus tinklo įrenginius, taip pat ir kitus asmenis.

4. Kainos

Tinklapyje taikomas Vartotojų informacijos talpinimo mokestis:
kaina mėnesiui, mokant už metus 6 LT
kaina mėnesiui, mokant už pusę metų 9 LT